Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

OPRAVA NA POČKANIE! Volajte: 0917 155 155

SERVISMOBILOV

oprava mobilov a tabletov

Zoznam je prázdny

Zoznam je prázdny

Reklamačný poriadok (tovar)

Reklamačný poriadok Servis Mobilov, s.r.o. (tovar)

V súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj „,zákon o ochrane spotrebiteľa“) a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva spoločnosť Servis Mobilov, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 663 961, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96835/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Predávajúci“), tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“):

 

Prvá časť

Platnosť a rozsah Reklamačného poriadku

 

Článok 1

Tento Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady mobilných telefónnych prístrojov, ostatných koncových telekomunikačných zariadení alebo iných zariadení elektronických komunikácií, ich príslušenstva a doplňujúceho vybavenia k nim (ďalej spolu alebo jednotlivo aj ako „tovar“), na ktoré bola poskytnutá záruka, a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len „kupujúci“) v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od Spoločnosti, a určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe alebo ktorú tieto mali pri ich prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho.

 

Článok 2

1. Podľa tohto Reklamačného poriadku postupuje kupujúci, Spoločnosť a všetky jej predajné miesta pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru, ktorý kupujúci nadobudli kúpou z vlastníctva Spoločnosti ako predávajúceho v jej predajnej sieti, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní vady, ktorá sa na ňom vyskytla po jeho prevzatí v záručnej dobe a vady, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim.

2. Ak z príslušného ustanovenia Reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pod pojmom „vada“ alebo „vada, ktorá sa vyskytla po prevzatí v záručnej dobe“ sa rozumie aj vada, ktorá existovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa príslušné ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) Reklamačného poriadku týka vád existujúcich pri prevzatí tovaru kupujúcim, pod pojmom „záručná doba“ sa v ďalšom texte, pokiaľ z príslušného ustanovenia nevyplýva niečo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

 

Článok 3

Vymedzenie niektorých pojmov

Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto Reklamačnom poriadku sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:

a) pod kupujúcim, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zakúpila tovar od Spoločnosti, na jej predajnom mieste pre svoju osobnú alebo vlastnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a neuskutočňuje jeho ďalší predaj v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

b) pod kúpou (predajom) tovaru – tiež výmena vadného tovaru, ktorý kupujúci nadobudol z vlastníctva Spoločnosti v rámci ním uplatnenej reklamácie za bezvadný tovar v rámci zodpovednosti za jeho vady v záručnej dobe,

c) záručnou opravou – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, ktorú poskytla na tovar v záručnom liste k nim Spoločnosť, alebo jeho výrobca, ak Predávajúci na záručnom liste, resp. inom doklade, ktorým možno túto skutočnosť v zmysle príslušných ustanovení Reklamačného poriadku hodnoverne preukázať, výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dĺžku záručnej doby. Pod pojmom „záručná oprava“ sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykonať na základe reklamácie vady existujúcej v čase prevzatia tovaru kupujúcim,

d) miestom na uplatnenie reklamácie kupujúcim – predajné miesto Spoločnosti, na ktorom je kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady vyskytnutej sa na tovare v rámci jeho záručnej doby podľa tohto Reklamačného poriadku,

e) reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru,

f) vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie,

g) odborným posúdením vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Druhá časť

Zodpovednosť Predávajúceho

 

Článok 4

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si kupujúcim zakúpil z jej vlastníctva na niektorom z predajných miest,

a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,

b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,

c) je bez vád,

d) sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.

2. Pri predaji tovaru je Predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru (záručný list, písomný návod a pod. podľa povahy tovaru).

 

Článok 5

Právo kupujúceho na reklamáciu

1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru, za ktorú Predávajúci nezodpovedá.

2. Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si kúpený tovar, najneskoršie však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

3. Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim, a teda sa vyskytla až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia, kupujúci je povinný ju vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

4. Ak kupujúci neuplatní u Predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného tovaru v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, sa neprihliadne.

5. Ak kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti Predávajúceho za ním reklamovanú vadu tovaru, Predávajúci je povinný mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.

6. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je Predávajúci povinný vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak reklamácii sa nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho. Podrobnejšie sú náležitosti tohto dokladu upravené v článku 15 Reklamačného poriadku.

7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, náklady ktorého bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša výlučne Predávajúci. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok 6

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:

a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,

b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na ne poskytol kupujúcemu priamo ich výrobca vo svojom záručnom liste k nim, ak bol tento záručný list alebo záručná doba v ňom uvedená výslovne potvrdená Predávajúcim, prípadne v tomto Reklamačnom poriadku.

2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá záruka podľa bodu 1 z dôvodov ustanovených v článku 7, a ktoré:

a) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,

b) v prípade, ak kupujúci nepreukáže záručným listom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bol kúpený z vlastníctva Predávajúceho a že dosiaľ neuplynula záručná doba naň poskytnutá,

c) kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby vyplývajúcej z článku 8 bodu 1 Reklamačného poriadku, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že na reklamovaný tovar bola Predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba, ako záručná doba podľa článku 8 bodu 1 Reklamačného poriadku.

 

Článok 7

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo Predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,

c) vznikli ako dôsledok

ca) svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako Predávajúcim v záručnom liste určených alebo kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,

cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo ak vady boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,

d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu alebo Predávajúceho.

 

Článok 8

Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim na predajnom mieste Predávajúceho, na ktorom ho zakúpil a pokiaľ Predávajúci v záručnom liste k nemu, prípadne v inom rovnocennom doklade výslovne neposkytol kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, je záručná doba 24 mesiacov.

2. Ak je záručná doba poskytnutá na tovar výrobcom dlhšia ako záručná doba uvedená v bode 1 tohto článku alebo záručná doba poskytnutá Predávajúcim v doklade uvedenom v bode 1 tohto článku, táto dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom nezakladá žiadne práva kupujúceho voči Predávajúcemu na dlhšiu záručnú dobu, ako táto vyplýva z ustanovenia bodu 1 tohto článku alebo z poskytnutia záručnej doby Predávajúcim na doklade uvedenom v bode 1 tohto článku, pokiaľ Predávajúci túto dlhšiu záručnú dobu kupujúcemu výslovne nepotvrdí v záručnom liste k tovaru, prípadne v inom rovnocennom doklade, a to ani v tom prípade, ak v texte vyhlásenia výrobcu o záruke je o záručnej dobe uvedené, že táto sa vzťahuje aj na ďalšie osoby, ktoré tovar postupne nadobudnú.

3. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov Predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

4. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ostatné podmienky záruky poskytnutej výrobcom.

5. Pri výmene reklamovaného tovaru za nový tovar začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu tovaru.

6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

 

Tretia časť

Postup pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady

Konanie o reklamácii kupujúceho

 

Článok 9

Miesto na uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu tovaru predovšetkým na tom predajnom mieste Predávajúceho, na ktorom ho zakúpil.

2. Pokiaľ kupujúci svoje právo nemôže uplatniť na predajnom mieste podľa predchádzajúceho bodu, je oprávnený svoju reklamáciu vady tovaru uplatniť u Predávajúceho na ktoromkoľvek jeho predajnom mieste, pokiaľ to sortiment predajným miestom Predávaného tovaru umožňuje.

 

Článok 10

Osoby oprávnené na predajnom mieste na prijímanie reklamácií

1. Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto Reklamačného poriadku a pri splnení v nich ustanovených podmienok prijíma a vybavuje na predajných miestach jeho vedúci, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich (ďalej len „osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie“).

2. Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste bola prítomná po celú jeho prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

 

Článok 11

Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Pri splnení podmienky uvedenej v bode 1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným tovarom a splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom, má nárok na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď.

3. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

4. Ak Predávajúci neuzná reklamáciu do 3pracovných dní od jej uplatnenia, je Predávajúci povinný reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie príslušnej odbornej autorite v zmysle článku 3 písm. g) Reklamačného poriadku.

 

Článok 12

Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní alebo, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je Predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Článok 13

Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

1. Svoje právo na reklamáciu vady u Predávajúceho zakúpeného tovaru uplatní kupujúci predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra) a Predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby Predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u Predávajúceho a že záručná doba poskytnutá Predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru, predložiť Predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu tiež u neho zakúpený a reklamovaný tovar.

3. Predávajúci podľa konkrétnych okolností neuzná reklamáciu (nevyhovie reklamácii), ktorú kupujúci:

a) uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby,

b) v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží Predávajúcemu ním reklamovaný tovar bez niektorej jeho chýbajúcej súčasti alebo ak sa má jednať o jeho výmenu, tiež bez niektorej časti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný,

c) ak sa jedná o vady, za ktoré podľa tohto Reklamačného poriadku Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

Článok 14

1. Predávajúci neuzná reklamáciu mechanicky či inak zničeného alebo zjavne poškodeného a prípadne i znečisteného (mechanicky, chemicky či iným spôsobom alebo cudzou látkou) tovaru, pri ktorých je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná jeho vada.

 

Článok 15

1. Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že túto nemôže uznať. V prípadoch, v ktorých pôjde o reklamáciu vady, ktorú je Predávajúci spôsobilý vybaviť ihneď pri jej uplatnení a na mieste, je Predávajúci povinný o tom spísať iba stručný protokol.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch je Predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť, popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom stave tovar od kupujúceho preberá, či na ňom alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť a či s ním preberá zároveň aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a počet) a či nezistil na reklamovanom tovare tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.

3. Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo na reklamáciu uplatnil. Kupujúci je povinný v dobe určenej Predávajúcim si ním reklamovaný tovar prevziať od Predávajúceho a potvrdiť mu svojím podpisom, v akom stave a rozsahu ho od neho prevzal, ako aj deň jeho prevzatia.

 

Článok 16

1. Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, že reklamácia sa uplatnila kupujúcim včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má kupujúci právo, ak sa jedná o:

a) odstrániteľné vady:

aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný odstrániť takúto vadu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote;

ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamovaný tovar Predávajúci namiesto odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

ac) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;

b) neodstrániteľné vady:

ba) na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie ním za neho zaplatenej kúpnej ceny, ak jeho vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni jeho riadnemu užívaniu, ako keby bol bez vady, pokiaľ zároveň tiež vráti Predávajúcemu tento vadný prístroj,

bb) na primeranú zľavu z kúpnej ceny ním reklamovaného tovaru, ktorú za neho zaplatil, ak má síce neodstrániteľnú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho riadnom užívaní,

c) opakujúce sa vady a väčší počet vád na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za neho zaplatil a to aj v prípadoch, keď jeho vada sa dá odstrániť, avšak kupujúci tento nemôže riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na ňom súčasne vyskytli (za väčší počet vád sa považujú minimálne tri samostatné vady), pričom každá z vád bráni v riadnom užívaní veci; v oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveň tiež Predávajúcemu vráti vadný tovar.

2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady tovaru vznikne kupujúcemu právo na jeho výmenu za bezvadný, Predávajúci tento vymení za prístroj rovnakej značky a typu.

3. Ak Predávajúci nemá k dispozícii na výmenu tovaru tovar rovnakej značky a typu, je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a tento vadný tovar zároveň vráti.

4. Pokiaľ kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného tovaru za bezvadný rovnakej značky, typu a ceny, Predávajúci vyplatí kupujúcemu jeho kúpnu cenu, ktorú za neho zaplatil, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a zároveň vráti Predávajúcemu reklamovaný tovar.

 

Článok 17

1. Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar (napr. v prípade výmeny) od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku tovar od Predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať.

2. Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku tovar ani do 15 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy Predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.

3. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je Predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,50,- Eur za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto článku, je Predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet kupujúceho tovar vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči kupujúcemu.

 

Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

 

1. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti kupujúcim, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARS“). Kompetentným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim podľa Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodná inšpekcia [kontakt: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, elektronicky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.] alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line (v jazyku, ktorý si zvolí), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci (spotrebiteľ) pri predkladaní podania platformou pre riešenie sporov on-line vyplní príslušný elektronický formulár sťažnosti, predloží informácie dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line a môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

3. Podľa tohto Reklamačného poriadku a pri splnení v ňom ustanovených podmienok, postupuje Predávajúci odo dňa jeho účinnosti.

4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 27.02.2017 a nahrádza všetky predchádzajúce reklamačné poriadky Spoločnosti.