Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

OPRAVA NA POČKANIE! Volajte: 0917 155 155

SERVISMOBILOV

oprava mobilov a tabletov

Zoznam je prázdny

Zoznam je prázdny

Reklamačný poriadok (služby)

Reklamačný poriadok Servis Mobilov, s. r. o. (služby)

1 Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej aj ako „RP“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou: 

Servis Mobilov, s. r. o.

so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava,

IČO: 47 663 961,

IČ DPH: SK2024022440

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 96835/B.

2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Spoločnosť aj Zákazníka. RP je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Týmto reklamačným poriadkom Spoločnosť informuje Zákazníka o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste prevádzky Spoločnosti.

5. Momentom zaplatenia ceny za Službu Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 

2 Výklad Pojmov

Spoločnosťou sa rozumie poskytovateľ služby, ktorým je obchodná spoločnosť Servis Mobilov, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 663 961, IČ DPH: SK2024022440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 96835/B.

Zákazníkom sa rozumie príjemca služby, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela so Spoločnosťou zmluvu o poskytnutí služby, a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

Spotrebiteľom sa rozumie Zákazník (fyzická osoba), ktorý využíva poskytované Služby pre svoju osobnú potrebu.

Službou sa rozumejú služby ponúkané Spoločnosťou, a to servis mobilných telefónov a tabletov na počkanie najmä hardwarové (výmena displeja, výmena prasknutého skla, oprava nabíjania mobilov, výmena mikrofónu v mobile, výmena reproduktora v mobile, klávesnice, výmena krytu mobilu, oprava mobilu poškodeného vodou) a softwarové opravy (jailbreak, decustomizácia, nahratie slovenčiny do mobilu, odblokovanie siete, odblokovanie ochranného kódu mobilu, nahratie nového softvéru, nahratie firmware, nahratie novej verzie Android, zálohovanie dát na CD, zálohovanie dát z poškodeného mobilu).

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej Služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú Službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

3 Zodpovednosť za vady

1. Spoločnosť zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Zákazníkovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby.

2. Spoločnosť zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Zákazníkovi.

 

4 Uplatnenie reklamácie

1. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu:

 • na kvalitu poskytovanej Služby,
 • na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že platba za Službu nebola vystavená v súlade s cenníkom Spoločnosti.

2. Reklamáciu musí Zákazník uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

3. Reklamáciu podľa bodu 1. tohto článku môže Zákazník uplatniť osobne v ktorejkoľvek predajni Poskytovateľa.

4. Pri uplatnení reklamácie Zákazník vyplní reklamačný protokol. V reklamačnom protokole Zákazník uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Zákazníka došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V reklamačnom protokole Zákazník ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Zákazník uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

5. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Zákazníkom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Zákazníkom uvedenú kontaktnú adresu.

6. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatiť cenu Služby.

7. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili:

 • okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 • neodborné alebo neoprávnené zásahy Zákazníka do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Zákazník umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
 • ak Zákazník uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil, resp. mal zistiť.

8. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Zákazník uplatnil reklamáciu u Spoločnosti, t.j. deň, keď riadne vyplnil reklamačný protokol v súlade s bodom 4. tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom vyplnenia/doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Zákazník ani na výzvu Spoločnosti nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

5 Vybavenie reklamácie

1. Riadne vyplnený a podpísaný reklamačný protokol potvrdený aj zo strany Spoločnosti, Spoločnosť vydá Zákazníkovi v kópii.

2. Spoločnosť prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

3. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 2. tohto článku má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť cenu Služby alebo právo na primeranú zľavu z ceny Služby.

4. O vybavení reklamácie vydá Spoločnosť Zákazníkovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Spoločnosť splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

5. O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť Zákazníka zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Zákazníka, v prípade, ak Zákazník požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Zákazník požiada o zaslanie informácie poštou, Spoločnosť zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Zákazníka uvedenú v reklamácii.

6. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať v každom jednotlivom prípade údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7. Pokiaľ Zákazníkovi vznikne povinnosť prevziať tovar (vec) od Spoločnosti po vybavení reklamácie, podstatou ktorej bola reklamácia vady Služby alebo ho Spoločnosť na prevzatie vyzve, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 8 tohto článku tovar (vec) od Spoločnosti prevziať.

8. Pokiaľ Zákazník neprevezme v súlade s ustanovením bodu 7. tohto článku tovar (vec) ani do 15 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar (vec) vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru (veci), považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy Spoločnosti a Zákazníka týkajúce sa predmetného tovaru (veci) sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.

9. V prípade, že Zákazník neprevezme tovar (vec) v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je Spoločnosť oprávnená Zákazníkovi účtovať za uloženie tovaru (veci) paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,5,-Eur za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že Zákazník neprevezme tovar (vec) v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 8. tohto článku, je Spoločnosť oprávnená v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet Zákazníka tovar (vec) vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči Zákazníkovi.

 

6 Spôsoby vybavenia reklamácie

1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Spoločnosť.

2. Zákazník má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

 • ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby, 
 • Spoločnosť nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

3. V prípadoch uvedených v bode 2. tohto článku sa môže Spoločnosť so Zákazníkom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú (bezodplatné poskytnutie ďalšej Služby) alebo vrátenie ceny Služby Zákazníkovi.

4. Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Služby.

5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Spoločnosti.

6. Spoločnosť vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • odstránením vady poskytovanej Služby,
 • výmenou Služby za inú po predchádzajúcej dohode so Zákazníkom,
 • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od zmluvy)
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej ceny, Spoločnosť zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne so Zákazníkom predplatené obdobie poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú Službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa Zákazníkovi vráti.

 

7 Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 27.02.2017.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny budú účinné momentom oznámenia/sprístupnenia tohto RP Zákazníkovi.

3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Spoločnosti Služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

4. Pokiaľ Zákazník (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou Internet Servis Mobilov, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 663 961 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazníci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Zákazník - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.