Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

OPRAVA NA POČKANIE! Volajte: 0917 155 155

SERVISMOBILOV

oprava mobilov a tabletov

Zoznam je prázdny

Zoznam je prázdny

Podmienky výkonu pozáručného a mimozáručného servisu spoločnosti Servis Mobilov, s. r. o.
logo servis mobilov sk

Tieto podmienky výkonu pozáručného a mimozáručného servisu (ďalej v skratke len „Podmienky“) upravujú vzťah medzi spoločnosťou Servis Mobilov, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 663 961, zapísanou v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96835/B ako zhotoviteľom (ďalej len „Spoločnosť“) a tretími osobami – zákazníkmi (právnickými a aj fyzickými osobami) ako objednávateľmi (ďalej len „Zákazník“), ktorí si objednajú vykonanie pozáručného alebo mimozáručného servisu mobilného telefónu, ostatných koncových telekomunikačných zariadení alebo iných zariadení elektronických komunikácií, ich príslušenstva a doplňujúceho vybavenia k nim (ďalej jednotne len „vec“ alebo „veci“ v príslušnom gramatickom tvare). Právny vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom pri oprave veci je regulovaný v zmysle § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, prípadne aj inými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR.

Pre účely týchto Podmienok je „pozáručný servis“ servis, ktorý sa uplatňuje po vypršaní záručnej lehoty vzťahujúcej sa k veci (spravidla uvedenej v záručnom liste) a „mimozáručný servis“ servis, ktorý sa uplatňuje v čase platnosti záručnej lehoty, avšak ide o také vady a poškodenia veci, ktoré nie sú predmetom záručného servisu, alebo spôsobené pri nedodržaní podmienok záručného servisu. Účelom pozáručného a/alebo mimozáručného servisu je v každom ohľade oprava veci, ak je táto možné a účelná.

 

Prvá časť

Platnosť a rozsah Podmienok

 

Článok 1

 1. Tieto Podmienky upravujú najmä rozsah, podmienky a spôsob opravy veci, na základe osobitnej objednávky Zákazníka danej Spoločnosti. Objednaním opravy veci Zákazníkom u Spoločnosti vznikne Zákazníkovi právo, aby mu Spoločnosť podľa jeho objednávky vykonala opravu veci a Spoločnosti vznikne právo, aby mu Zákazník zaplatil cenu za opravu veci podľa aktuálneho cenníka Spoločnosti.
 2. Ceny opravy veci a ceny súvisiacich činností (napr. diagnostika veci) sa vždy riadia cenníkom Spoločnosti uverejneným na internetovej stránke Spoločnosti aktuálnom v čase objednania opravy, resp., ak dané komponenty a/alebo výkony ku konkrétnym zariadeniam nie sú obsahom zverejneného cenníka, tak vždy cenami Spoločnosti aktuálnymi v čase objednania opravy.
 3. Pre vylúčenie pochybností tieto Podmienky sa nevzťahujú na veci, na opravu ktorých je poskytnutá zákonná záruka. Ak tieto Podmienky neurčujú inak, po celú dobu zmluvného vzťahu sú veci vo vlastníctve Zákazníka.

 

Článok 2

 1. Podľa týchto Podmienok postupuje Zákazník, Spoločnosť a všetky jej servisné miesta pri oprave veci Zákazníka za podmienky, že objednávku Zákazníka na opravu veci Spoločnosť prijala a akceptovala.
 2. Ak z príslušného ustanovenia Podmienok nevyplýva niečo iné, pod pojmom oprava veci sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.

 

Druhá časť

Podmienky vykonania opravy veci

 

Článok 1

Postup pri objednaní opravy veci

 1. Zákazník pred objednaním opravy veci oboznámi Spoločnosť s vadou, resp. poškodením, ktorú vec podľa vedomia Zákazníka vykazuje. Na požiadanie Spoločnosti bude Zákazník povinný podľa možností predložiť doklad o nadobudnutí veci; Spoločnosť však nie je povinná skúmať pôvod a titul nadobudnutia veci Zákazníkom.
 2. Spoločnosť po prvotnom oboznámení sa so stavom vecí stanový možný spôsob opravy veci, ako aj predpokladanú dobu opravy. Ak bude pre účely opravy veci nevyhnutná diagnostika veci, Spoločnosť o tomto bude informovať Zákazníka. V prípade požiadaviek zákazníka týkajúcich sa opravy veci bude Spoločnosť Zákazníka usmerňovať podľa jej odborných znalostí. Ak Zákazník nebude s navrhovaným postupom Spoločnosti súhlasiť, Spoločnosť bude oprávnená výkon opravy veci odmietnuť. Takisto, pokiaľ po vykonaní diagnostiky veci Spoločnosťou bude zistená iná vada, ako bola vada predpokladaná pri prijatí objednávky, Spoločnosť bude o tomto informovať Zákazníka, pričom tento bude môcť novostanovený spôsob opravy veci odmietnuť.
 3. Na základe prvotného posúdenia vady veci a po predbežnej dohode na spôsobe jej opravy podľa bodu 1 tohto článku, Zákazník vyplní a podpíše formulár objednávky Spoločnosti v celom jeho predpísanom rozsahu. Súčasťou formulára bude nielen popis vady veci, ale aj opísaný vizuálny stav veci za účelom dostatočného preukázania stavu veci v čase jej odovzdania Spoločnosti. Podpisom objednávky Spoločnosťou (jej akceptovaním) sa má za to, že zmluvný vzťah (zmluva o oprave veci) vznikol a Spoločnosť a Zákazník budú pri oprave veci postupovať podľa príslušných platných právnych predpisov, týchto Podmienok a v súlade s objednávkou. Pre vylúčenie pochybností, predbežne stanovený spôsob a čas opravy veci nemusí zodpovedať reálnemu spôsobu a času opravy veci za podmienky, že výsledok vedie k odstráneniu vady a opravy veci.
 4. Zákazník sa zaväzuje odovzdať Spoločnosti vec k oprave v čistom a najmä hygienicky nezávadnom stave a podľa možností aj v jej originálnom obale. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť opravu veci, ktorá je poškodená a/alebo znečistená do takej miery, kedy je možné usúdiť ohrozenie zdravia pracovníkov Spoločnosti (napr. vec obsahuje chemickú látky či zlúčeniny, hygienicky závadné stopy a pod.).
 5. Náhradné diely používané Spoločnosťou v rámci opravy nie sú originálnymi dielmi pre príslušné značky (môže ísť o repasované diely, alebo už rozbalené pôvodné diely, testované diely, tzv. promo diely a pod.), čo Zákazník berie na vedomie. Na každý takýto diel však Spoločnosť poskytuje zákonom stanovenú záruku, čo je bližšie uvedené v týchto Podmienkach a Reklamačnom poriadku Spoločnosti.

 

Článok 2

Miesto na objednanie opravy veci

 1. Zákazník je oprávnený uplatniť svoje právo na opravu veci na servisných miestach Spoločnosti. Zákazník berie na vedomie, že servisné miesto, kde Spoločnosť vec od neho prevzala, nemusí byť miestom jej skutočnej opravy.
 2. Pokiaľ Zákazník nemôže uplatniť svoje právo na opravu veci na servisnom mieste Spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu, je oprávnený na základe predchádzajúcej dohody so Spoločnosťou uplatniť svoje právo aj na ktoromkoľvek inom mieste, na ktorom sa strany dohodnú. Všetky náklady týmto vyvolané hradí Spoločnosti Zákazník.

 

Článok 3

Osoby oprávnené na servisnom mieste na prijímanie veci

 1. Objednávku Zákazníka k oprave veci v zmysle predchádzajúcich článkov týchto Podmienok a pri splnení v nich ustanovených podmienok prijíma a vybavuje na servisných miestach Spoločnosti vedúci servisného miesta, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie objednávok Zákazníkov (ďalej len „oprávnená osoba“).
 2. Zákazník má právo požadovať, aby na servisnom mieste bola prítomná po celú jeho prevádzkovú dobu oprávnená osoba, a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú objednávku na jeho požiadanie, za podmienok stanovených v týchto Podmienky od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

 

Článok 4

Lehoty na vykonanie opravy veci

 1. Za predpokladu, že Zákazník uplatní svoju požiadavku na opravu veci riadnym spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmito Podmienkami, vznikne mu nárok na to, aby mu Spoločnosť vec riadne opravila.
 2. Spoločnosť sa zaväzuje po prijatí objednávky Zákazníka vykonať opravu veci v čo možno najkratšej lehote, vždy však v závislosti od druhu vady alebo poškodenia veci, ako aj dostupnosti súčiastok a dielov nevyhnutných pre opravu veci na trhu. V prípade požiadavky Spoločnosti sa Zákazník zaväzuje počas zmluvného vzťahu so Spoločnosťou poskytnúť Spoločnosti ňou odôvodnene vyžadovanú a nevyhnutnú súčinnosť pri vykonaní opravy veci.
 3. Lehota na vykonanie opravy veci však nesmie trvať dlhšie ako 90 dní, v opačnom prípade bude Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy o oprave.
 4. Až do dokončenia opravy veci môže Zákazník od zmluvy o oprave odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez uvedenia dôvodu, avšak v takomto prípade je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti čiastku za preukázateľne vykonané úkony a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má Spoločnosť právo požadovať od Zákazníka náhradu za vynaložené náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy o oprave (preprava materiálu, penále subdodávateľom a pod.).

 

Článok 5

Vykonanie opravy veci a vrátenie veci Zákazníkovi

 1. O vykonaní opravy veci bude Spoločnosť písomne alebo telefonicky informovať Zákazníka, a vyzve ho k prevzatiu opravenej veci na servisnom mieste, kde Spoločnosť vec prijala na opravu od Zákazníka. Spoločnosť nebude povinná odovzdať Zákazníkovi chybné súčiastky alebo diely v rámci opravy veci, pokiaľ ju o to Zákazník písomne vopred nepožiada. Spoločnosť sa zaväzuje takéto súčiastky a diely vymenené v rámci opravy veci na svoje náklady zlikvidovať zákonným spôsobom.
 2. Zákazník berie na vedomie, že počas opravy veci môže dôjsť k strate alebo poškodeniu jej dát a údajov, za čo Spoločnosť nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť. Je vecou Zákazníka si takéto dáta a údaje pred objednaním opravy veci u Spoločnosti zálohovať alebo iným spôsobom dostatočne zabezpečiť.
 3. Zákazník berie na vedomie, že výsledkom opravy veci môže byť skutočnosť, že oprava veci sa stala fakticky nemožnou. V takomto prípade Spoločnosť vystaví Zákazníkovi písomné potvrdenie obsahujúce príčiny, pre ktoré nebolo možné vec opraviť.
 4. Zákazník je povinný prevziať opravenú vec bezodkladne po tom, čo bol na toto zo strany Spoločnosti vyzvaný. O prevzatí opravenej veci bude medzi Spoločnosťou a Zákazníkom spísaný osobitný doklad, súčasťou ktorého bude aj celková cena opravy. Spoločnosť bude oprávnená si účtovať aj poplatok za diagnostiku veci, a to aj v prípade, ak nebolo možné opravu vykonať alebo aj v prípade, ak bolo vykonanie opravy Zákazníkom odmietnuté po vykonaní diagnostiky veci.
 5. Spoločnosť nie je povinná opravenú vec Zákazníkovi vydať, pokiaľ jej opravu Zákazník neuhradí.

 

Článok 6

Následky pri neprevzatí opravenej veci Zákazníkom

 1. Zákazník je povinný vyzvidnúť si opravenú vec a zaplatiť Spoločnosti cenu jej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od upovedomenia o vykonaní opravy veci Spoločnosťou. Ak tak Zákazník neurobí, Spoločnosť bude oprávnená účtovať si poplatok za uskladnenie veci vo výške 0,50 Eur za každý i začatý deň nasledujúci po uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto bodu, až do riadneho prevzatia opravenej veci Zákazníkom.
 2. Ak si Zákazník nevyzdvihne vec ani v lehote šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď bol na to Spoločnosťou prvý krát vyzvaný, Spoločnosti vznikne právo vec predať. O zamýšľanom predaji veci Spoločnosť vopred písomne upovedomí Zákazníka a poskytne mu dodatočnú lehotu 5 dní na vyzdvihnutie veci. Ak Zákazník vec nevyzdvihne ani v dodatočnej lehote, Spoločnosť pristúpi k predaju veci.
 3. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, Spoločnosť vyplatí Zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní všetkých pohľadávok Spoločnosti voči Zákazníkovi (t. j. ceny opravy, poplatku za uskladnenie veci a nákladov predaja vec). Právo Zákazníka na výťažok predaja veci musí Zákazník uplatniť u Spoločnosti písomne.

 

Tretia časť

Zodpovednosť Spoločnosti za opravu veci

 

 1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava veci pri prevzatí opravenej veci Zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na vykonanej oprave po prevzatí opravenej veci v záručnej dobe. Spoločnosť zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť, alebo nevhodnosť pokynov Zákazníka, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
 2. Záručná doba na vykonanú opravu veci je 3 mesiace. Spoločnosť vydá spolu s opravenou vecou Zákazníkovi záručný list s vyznačením záručnej doby. Ako náhrada záručného listu podľa predchádzajúcej vety môže slúžiť aj doklad o prevzatí opravenej veci Zákazníkom podpísaný Spoločnosťou.
 3. Ak je vec opravená vadne, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Spoločnosť je povinná vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Spoločnosť neodstráni v dohodnutej dobe alebo ak sa vada po reklamácii vyskytne znovu, Zákazník bude oprávnený zrušiť zmluvu o oprave alebo bude mať nárok na primerané zníženie ceny opravy veci.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady opravy veci sa musia uplatniť u Spoločnosti v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi doklad o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o čase jej trvania.
 5. Bližšie podmienky záruky a reklamačných konaní upravuje Reklamačný poriadok Spoločnosti (tovar) a Reklamačný poriadok Spoločnosti (služby).

 

Štvrtá časť

Ochrana osobných údajov Zákazníka/súhlas s ich spracúvaním

 

 1. Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať súkromie Zákazníka, najmä ktorým je fyzická osoba. Aby Spoločnosť mohla ponúknuť hodnotné služby Zákazníkovi, potrebuje poznať niektoré jeho osobné údaje. Tieto údaje Spoločnosť chráni pred zneužitím.
 2. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou berie na vedomie, že pre účely uzavretia zmluvy o oprave veci a plnenia na jej základe, ako aj komunikácie s ním je povinný oznámiť Spoločnosti minimálne svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu (ďalej len „osobné údaje“). Zákazník poskytuje osobné údaje Spoločnosti dobrovoľne a berie na vedomie, že bez ich poskytnutia Spoločnosť nemôže riadne uzatvoriť a plniť zmluvu o oprave so Zákazníkom. Účelom spracúvania osobných údajov Zákazníka bude (môže byť) aj vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Zákazníka, spracovanie a potvrdenie objednávky a samotná realizácia objednávky.
 3. Zákazník potvrdením objednávky vyhlasuje, že dáva svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), aby Spoločnosť spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v rozsahu a na účely uvedené v tomto článku Podmienok. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spoločnosť po splnení účelu spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas tak zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spoločnosti.
 4. Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 Zákona bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedené v týchto Podmienkach, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
 5. Pokiaľ je Zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil Spoločnosti svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (IČ DPH), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Piata časť

Záverečné ustanovenia

 

 1. Vo veciach, ktoré nie sú v týchto Podmienok výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iné súvisiace všeobecne záväzné platné právne predpisy SR.
 2. Podľa týchto Podmienok a pri splnení v nich ustanovených podmienok, postupuje Spoločnosť odo dňa ich účinnosti.
 3. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 27.02.2017 a nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky výkonu pozáručného a mimozáručného servisu Spoločnosti.
 4. Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom účinky zmien a doplnkov nastanú dňom ich oznámenia (vyvesenia) na servisných miestach a/alebo internetovej stránke Spoločnosti.

O
Kontakt